NO SCRIPT!!!
Ga terug naar de zoekresultaten
PO
12

Studiedag (Ruimtelijk) bestuursrecht voor privatisten (vakjuristen privaatrechtelijk bouw- en vastg

Aanbestedingsrecht, Bouwrecht

AMeeting Center New Babylon, DEN HAAG

http://www.bouwrechtonline.nl/Agenda/Details/361

 

Naam cursus
Studiedag (Ruimtelijk) bestuursrecht voor privatisten (vakjuristen privaatrechtelijk bouw- en vastg

Punten
6 Juridisch en 6 Niet-juridisch

Hoofdgebied
Juridisch

Vakgebied
Aanbestedingsrecht, Bouwrecht

Doelgroep
PO

Algemene omschrijving:
In deze bijeenkomst worden bestuursrechtelijke onderwerpen behandeld, waarmee ook privatisten regelmatig te maken hebben:

• uitleg van bestuursrechtelijke kernbegrippen: bestuursorgaan, aanvraag, besluit, rechtsoordeel, regels en voorschriften en het belanghebbendenbegrip.
• stand van zaken van het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet.
• aanvragen en besluiten in de bestuurlijke fase: procedure voorschriften bij de aanvraag, de voorbereidingsprocedures, bekendmaking en inwerkingtreding van besluiten, de rechtsbescherming, ex nunc toetsing en bestuurlijke heroverweging.
• aanvragen en besluiten in de beroepsfase: procedure in beroep en hoger beroep. Bevoegdheid, ontvankelijkheid, rechtmatigheids- en ex tunc toetsing. Definitieve geschillenbeslechting en uitspraakbevoegdheden: de bestuurlijke lus, het in stand laten van rechtsgevolgen en het zelf voorzien. De relativiteitseis, het belang en belanghebbendheid. Een goede procesorde.
• planologische maatregelen ingevolge de Wro, omgevingsvergunningen ingevolge de Wabo. Strategische keuzes bij de te volgen procedure: planherziening, omgevingsvergunning, coördinatieregeling en voorbereidingsprocedures. De toepassing van structuurvisies en andere beleidsdocumenten van gemeente, regio en provincie. Regionale en provinciale afstemming.
• de exploitatieopzet bij nieuwe ontwikkelingen: het systeem, de anterieure overeenkomst en het exploitatieplan. Procedurele aspecten. De samenhang met het bestemmingsplan.
• voorwaardelijke verplichtingen, de complementaire overeenkomst, de (bevoegdheden)overeenkomsten en het bestemmingsplan.
• interne bestuurlijke bevoegdhedenverdelingen, attributie, mandaat; actualiteiten en rechtspraak.
• Wabo, Wro en aanverwante wetten en regelingen (Bro, Bor, Woningwet, Monumentenwet): indieningseisen, de ruimtelijke onderbouwing, duurzame verstedelijking, de rol van het Unierecht in de ruimtelijke ordening, actualiteiten en rechtspraak.

Docenten
Dhr. mr. J. Hoekstra
Dhr. prof. mr. J. Struiksma
Dhr. mr. G.H.J. Heutink

 
 
Duur van de cursus
1 dag
 
Wed11-11-201510:00 tot 17:00

Programma:
09.30 - 10.00 uur ontvangst
10.00 - 11.30 uur inleiding mr. G.H.J. Heutink/prof. mr. J. Struiksma over het systeem, de kernbegrippen en aanvragen en besluiten in de bestuurlijke fase
11.30 - 11.40 uur pauze
11.40 - 13.10 uur inleiding mr. J. Hoekstra over de beroepsfase. Procedures in beroep en hoger beroep, actualiteiten in wetgeving en rechtspraak
13.10 - 14.10 uur lunch
14.10 - 16.10 uur inleiding mr. G.H.J. Heutink/mr. J. Hoekstra/prof. mr. J. Struiksma: verdieping - planologische maatregelen, strategische procedurekeuzes (planherziening, omgevingsvergunning, coördinatie), grondexploitatie in de Wro, bevoegdheden-(overeenkomsten), de posities van gemeente, regio en provincie, bevoegdhedenverdeling, attributie, delegatie en mandaat, handhaving
16.10 - 16.30 uur pauze
16.30 - 17.30 uur casus Wro en aanverwante wetten en regelingen (Bro, Bor, Woningwet, Monumentenwet) - bespreking actualiteiten in wetgeving en rechtspraak

 
 

Niveau
Basis

Taal
Nederlands

Aantal deelnemers
0 tot 32 cursisten

Methodiek
Hoorcollege

Prijs
€ 655,00

Cursuscode
160615

Hyperlink
http://www.bouwrechtonline.nl/Agenda/Details/361

Trefwoorden
Omgevingswet; bestemmingsplan; Wro; Wabo

 
 
OpleidingsinstellingInstituut voor Bouwrecht
Anna van Buerenplein 47
2595 DA   DEN HAAG
NEDERLAND
Contact
T 070-3245544
E onderwijs@ibr.nl
W www.ibr.nl
Cursuslocatie(s)Meeting Center New Babylon
Anna van Buerenplein  29 
2595 DA   DEN HAAG

Naar de cursus (hyperlink)
http://www.bouwrechtonline.nl/Agenda/Details/361